Storfjellet vindkraftverk

sept.09 017 (Jan Nordengen)

Kommunen har mottatt en kopi av melding med forslag til utredningsprogram som Austri Vind har oversendt til NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat.) Les mere her

 

 Melding Storfjellet  - kan du lese her 

 

 

Formålet med denne meldingen er å informere relevante myndigheter og berørte parter om at Austri Vind har startet planleggingsarbeidet for et mulig vindkraftverk ved Storfjellet i Rendalen kommune i Hedmark. Meldingen vil gi høringsinstanser og andre interesserte et grunnlag for å komme med innspill og uttalelser til videre planlegging, utforming og utredningsprogram. En melding er en tidlig varsling basert på foreløpig tilgjengelig informasjon og utbyggingsplanene er derfor skissert på et forholdsvis generelt grunnlag.

 

Meldingsfasen
Tiltakshaver utarbeider en melding (dette dokumentet) der det redegjøres for de planer som foreligger og det legges fram forslag til konsekvensutredningsprogram.

 

Meldingen oversendes NVE som setter i gang en offentlig høringsprosess. Dette innebærer at meldingen kunngjøres i pressen og legges frem til offentlig ettersyn, samt sendes på høring til sentrale og lokale forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner.

 

Høringsperioden fastsettes av NVE. I løpet av perioden vil NVE også arrangere et åpent møte der det vil bli orientert om saksgangen og utbyggingsplanene. Det endelige konsekvensutredningsprogrammet fastsettes av NVE i etterkant av høringsprosessen.

Publisert av: Synnøve Grøndal
07.11.2012